3DLAC Plus adhezivní sprej 100ml

Kód: 441
190 Kč 157,02 Kč bez DPH
Skladem
 • Slouží k fixaci tištěného filamentu k podložce.
 • Zaručuje velmi silnou přilnavost povrchu u 3D tiskáren s vyhřívanou podložkou.
 • 3DLAC sprej vystačí na 200 aplikací.
 • Bez zápachu a parfemace.
 • Po vychladnutí podložky snadno svůj výtisk sundáte.

Detailní informace

Detailní popis produktu

3DLAC plus sprej 100ml pro lepší adhezi podložky

Aplikace 3DLAC plus na tiskovou podložku zajištuje velmi silnou přilnavost při tisku první vrstvy a zaručuje aby filament co nejlépe držel na tiskové podložce a zabránilo se odlepení výtisku od tiskové podložky.Výrobek je bez parfemace. Pro snadné odstranění omyjte podložku vodou.


Použití:Lak nastříkejte na podložku (sklo, zrcadlo,tiskový plát) ze vzdálenosti 15 cm. Povrch není po zaschnutí laku lepkavý, ale přesto po zahřátí podložky zajistí perfektní přichycení první vrstvy tisku ke sklu a zamezí nežádoucím posuvům či odtržení v průběhu tisku. Po skončení tisku nechte podložku vychladnout pod 30°C a poté můžete hladce sundat Váš výtisk. Není potřeba žádné větší síly, či použití nástrojů - stupeň adheze totiž závisí na teplotě podložky.Testováno pro materialy PLA, PET, ABS, ASA, Flexfill, Wood a Bronze fill, NGEN, XT, XT-CF20 apod.

Upozornění: Nádoba je pod tlakem a její obsah je hořlavý! Při práci prosím dodržujte pokyny na etiketě výrobku.

Složení: ISOPROPYL, ALKOHOL, MERHYAL, ISOBUTANE, PROPANE, VP/COPOLYMER, ALCOHOLDENAT. Tento produkt neobsahuje složky jako PBT/vPvB.

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s příslušnými předpisy.

Výstražná upozornění:

 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

 Technický lis : https://www.3dlac.com/documentation/